ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

- Εκτύπωση Μπλοκ Φύλλο Ελέγχου Καύσης & Συντήρησης Καυστήρα - Λέβητα
- Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης εργασιών ( Έντυπο ΥΔΚΕ )

Στο τυπογραφείο μας μπορείτε να εκτυπώσετε, πολύ οικονομικά, τα δικά σας μπλοκ Φύλλο Ελέγχου Κάυσης & Συντήρησης Καυστήρα – Λέβητα καθώς και οποιαδήποτε άλλη εκτυπωτική εργασία.
Τα μπλοκ είναι διπλότυπα ή τριπλότυπα με αρίθμηση και διάτρηση (περφορέ).

Τι είναι το Φύλλο Ελέγχου Καύσης & Συντήρησης Καυστήρα?
Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθµιση (συµπεριλαµβανοµένης και της ρύθµισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο Ελέγχου καύσης συντήρησης και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόµενα προβλήµατα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου (συµπεριλαµβανοµένων και προβληµάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγµένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης, ελέγχου και ρύθμισης του καυστήρα, εκδίδεται το φύλλο ελέγχου. Απαγορεύεται η συµπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.

Τι είναι η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης εργασιών (ΥΔΚΕ)?
Σύμφωνα με το ΠΔ 112/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν 4712/2020, απαιτείται μετά από την ολοκλήρωση εργασιών εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, η σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από τον αρμόδιο εγκαταστάτη, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΔΑ για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Γραφιστική επιμέλεια & δημιουργία
ότι εντύπου σας ενδιαφέρει.

Η εκτύπωση κάθε εντύπου σας, βοηθάει στην προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών & προϊόντων σας.

Αποστολή των εντύπων σας
σε όποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεστε.

Μπλοκ Φύλλο Ελέγχου Καύσης, Φυλλο Συντήρησης Καυστήρα

Μπλοκ Φύλλο Ελέγχου Καύσης & Συντήρησης Καυστήρα Φύλλο Ελέγχου Καυστήρα

Μπλοκ “Φύλλο Ελέγχου Καύσης & Συντήρησης Καυστήρα – Λέβητα “, διπλότυπο ή τριπλότυπο σε αυτογραφικό (καρμπονιζέ) χαρτί.
Τα μπλοκ, τυπώνονται σε μπλοκ των 50 σετ, με σταθερά τυπωμένη την επωνυμία σας σε όσα χρώματα θέλετε

Μπλοκ Φυλλο Ελεγχου Καυσης και Συντηρησης Καυστηρα Λέβητα

Μπλοκ Φύλλο Ελέγχου Συντήρησης & Ρύθμισης Εγκαταστάσεων Κέντρικής Θέρμανσης

Τυπώνουµε για εσάς τα μπλοκ Φύλλο Ελέγχου Καύσης & Συντήρησης Καυστήρα – Λέβητα με το δικό σας λογότυπο στην πιο προσιτή τιµή! Καλέστε μας τώρα για τον σχεδιασμό & την παραγωγή τους.

ydke, ΥΔΚΕ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μπλοκ Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών - ΥΔΚΕ

Μαζί με το Φύλλο Ελέγχου Καύσης & Συντήρησης Καυστήρα – Λέβητα μπορείτε να επισυνάψετε και την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (ΥΔΚΕ). Τυπώνετε σε μπλοκ 2τυπο με τα στοιχεία σας, αριθμημένα. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

  • Οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, όπως περιγράφεται στο ΠΔ 112/2012, αποκτούν αυτοδίκαια και κατόπιν σχετικών διαδικασιών προς την οικεία αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, το επαγγελματικό δικαίωμα εγκαταστάτη βαθμίδας «εργοδηγού», απαραίτητης για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φυσικού αερίου.
  • Σημειώνουμε, την υποχρέωση συμπλήρωσης στοιχείων προσωπικών, ακινήτου/ιδιοκτήτη, μελετητή και επιχείρησης/εταιρείας εφόσον υπάρχει. Επιπλέον περιγραφή εγκατάστασης και αναφορά προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών. Σχετικά με στοιχεία ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης εκκρεμούν λόγω μη έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
  • Αντίγραφο της ΥΔΚΕ παραδίδεται από τον εγκαταστάτη στον μελετητή και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Καθώς δεν γίνεται αναφορά σχετικά με τον υπόχρεο υποβολής της ΥΔΚΕ στην αρμόδια ΕΔΑ, αυτή δύναται να υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη ή τον ιδιοκτήτη και προαιρετικά από τον επιβλέποντα. Στην περίπτωση υποβολής από τον επιβλέποντα, θεωρούμε σημαντική την αναφορά αυτού, περί μη ανάληψης οιασδήποτε ευθύνης για την ακρίβεια των περιεχομένων στην δήλωση προσωπικών και τεχνικών στοιχείων.

Επίσης μπορεί να σας ενδιαφέρουν...

Εκτυπώσεις Καρτών

Φάκελοι με λογότυπο

Διαφημιστικά Φυλλάδια

Μπλοκ Σημειώσεων